Allmänna villkor

Ingen återbetalning kommer att utfärdas, dock är alla kunder välkomna att utnyttja biljetten annan dag om de inte kunde närvara vid det ursprungliga datumet (beroende på sannolika hinder). Det korrekta förfarandet är att få ett godkännande via e-mail till sales@gotlandring.com före planerad körning dagen. Alla webshop koder (ordernummer) är registrerade och används vid ankomsten till banan. Regniga förhållanden eller förlorat tid på grund av olyckor, tillbud eller att fordonet läcker på banan är inte skäl för att ett nytt kördatum. Daglig körtid varierar beroende på hur många deltagare deltar och vilka typer av fordon finns. Vissa public driving/allmänhetenskörning möjliggör “open pit lane”, andra dagar kommer andra grupper och sessioner för olika typer av fordon och kompetensnivåer ordnas.

No refunds will be issued; however, all customers are welcome to utilise the ticket another day in case they could not be present at the original date (due to plausible hindrance). The correct procedure is to seek approval through email contact to sales@gotlandring.com before the planned driving date. All webshop codes are registered as used at arrival to the circuit. Rainy conditions or lost track time due to accidents, incidents or drivers’ leaks on circuit are not reasons for a new driving date. Daily driving time varies depending on how many participants are participating and what types of vehicles are present. Some public sessions the track allows for open pit lane; other days, more controlled groups and sessions for different types of vehicles and competence levels will be organised.